Gebruiksvoorwaarden

Algemeen

Deze website en alle informatie hierop wordt u aangeboden door het OCMW van Temse op voorwaarde dat u, zonder enig voorbehoud, instemt met de onderstaande gebruiksvoorwaarden. Door gebruik te maken van deze website verbindt u er zich van rechtswege toe de gestelde gebruiksvoorwaarden te aanvaarden en na te leven. Onder “informatie” worden begrepen alle tekstuele en fotografische inhoud, templates en lay-out.

Het OCMW van Temse behoudt elk recht om de gebruiker in gebreke te stellen en/of zich burgerlijke partij te stellen indien de onderstaande bepalingen worden overtreden of op andere wijze schade toegebracht wordt aan haar belangen of deze van derden.

Problemen en suggesties kunnen steeds gemeld worden aan het OCMW van Temse via info@ocmwtemse.be

Aansprakelijkheid en beheer van informatie

Het OCMW van Temse kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige technische schade die de gebruiker ondervindt bij het gebruik van de website. Het OCMW van Temse is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen indien deze zouden voorkomen op de website en wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die deze virussen kunnen veroorzaken. Hetzelfde geldt voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het consulteren van informatie die zich op andere websites of bij andere informatiebronnen bevindt waarnaar de website van het OCMW van Temse verwijst.

Het OCMW-bestuur garandeert op geen enkel moment de juistheid, volledigheid of geschiktheid van de informatie die op de website is terug te vinden. De informatie kan eveneens op ieder moment worden verwijderd of wijzigen zonder voorafgaande verwittiging. Het OCMW van Temse levert enkel de beste inspanningen om ervoor te zorgen dat de weergegeven informatie zo volledig, correct, precies en actueel mogelijk is. De teksten op deze website bezitten dus geen enkele juridische kracht. Eventuele fouten kunnen steeds gemeld worden aan het OCMW van Temse via info@ocmwtemse.be

De publicatie van officiële teksten heeft geen officieel karakter. Bij verschillen tussen de elektronische tekst en de gedrukte tekst heeft deze laatste steeds voorrang.

Gebruik van de website

De gebruiker verbindt er zich toe geen zodanig gebruik te maken van deze website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken of op enige wijze minder efficiënt wordt gemaakt.

De gebruiker is verboden de website te gebruiken voor de verspreiding van computervirussen, illegaal of onrechtmatig materiaal, of van materiaal dat op enige wijze ongepast is, met inbegrip van, maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter.

Gebruik van informatie door derden

De eigendomsrechten van deze website behoren toe aan het OCMW van Temse. Tenzij anders wordt aangegeven is de gebruiker op geen enkel moment en onder geen enkele vorm gemachtigd om informatie die via deze website wordt bekomen te reproduceren voor niet-persoonlijke of commerciële doeleinden. Wenst u dit wel te doen dan dient u eerst een schriftelijke aanvraag te richten aan het OCMW-bestuur van Temse, t.a.v. Mijnheer de Voorzitter, W. Maerevoet.

Informatie op de website die door derden werd aangeleverd is door het auteursrecht beschermd, waardoor de mogelijkheid tot het gebruik en reproductie ervan verboden is, tenzij anders aangegeven door de auteur.

Bescherming van de persoonsgegevens

Ga naar het privacybeleid van het OCMW Temse.