My Handicap

 • Online aanvragen van een tegemoetkoming, zorgbudget of parkeerkaart

  Online aanvragen van een tegemoetkoming, zorgbudget of parkeerkaart
  Voor personen met een handicap en hulpbehoevende ouderen bestaan er verschillende sociale maatregelen waar, indien aan de voorwaarden wordt voldaan, aanspraak op gemaakt kan worden.

  Wat? Wie?
  Sociale maatregel: Leeftijdscategorie: Randvoorwaarden: Verstrekker:
  Inkomens vervangende tegemoetkoming Voor volwassenen van 21 tot 65 jaar Aanvrager heeft géén of minder mogelijkheden om te gaan werken FOD Sociale Zekerheid
  Integratietegemoetkoming Voor volwassenen van 21 tot 65 jaar Aanvrager heeft  moeilijkheden met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten FOD Sociale Zekerheid
  Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood Voor volwassenen ouder dan 65 jaar Aanvrager heeft  moeilijkheden met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten Zorgkas
  Parkeerkaart Geen leeftijdsvoorwaarden Aanvrager heeft omwille van handicap ernstige verplaatsingsmoeilijkheden. FOD Sociale Zekerheid

  Hieronder vindt u de nodige informatie om zelf uw online aanvraag te vervolledigen. Heeft u toch hulp nodig bij uw aanvraag dan kan u steeds terecht bij uw ziekenfonds of bij een medewerker van het lokaal bestuur. Een afspraak maken kan door te bellen naar het nummer 03 710 25 04 of door te mailen naar  onthaal@ocmwtemse.be. De afspraken zelf vinden plaats in het lokaal dienstencentrum t’ Achterpoortje, Kouterstraat 3.

  Inkomens vervangende tegemoetkoming /integratietegemoetkoming:
  Een inkomens vervangende tegemoetkoming is bestemd voor personen die omwille van de handicap niet kunnen gaan werken of een verminderd verdienvermogen hebben. Personen die aanspraak kunnen maken op een integratietegemoetkoming ondervinden moeilijkheden bij activiteiten in het dagelijkse leven.

  Aan de toekenning van een inkomens vervangende- en integratietegemoetkoming zijn voorwaarden verbonden;

  • Voor de aanvraag van een integratietegemoetkoming moet je minstens 21 jaar zijn. Je kan de tegemoetkoming aanvragen vanaf de maand waarin je 20 jaar wordt.
  • De handicap moet erkend worden door de artsen.
  • Je moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister.
  • Je moet gedomicilieerd zijn in België en er werkelijk verblijven.
  • Het inkomen mag bepaalde grenzen niet overschrijden.

  Hoe doet u een aanvraag?

  • U kan zelf een aanvraag indienen op My Handicap door in te loggen met je elektronische identiteitskaart (eID) en pincode. Je kan een aanvraag indienen via het tabblad ‘Mijn dossier’. Inloggen kan via: https://handicap.belgium.be/nl/mijn-dossier/online-dossier.htm
  • Na het inloggen krijg je meteen een overzicht van de producten (tegemoetkomingen of maatregelen) die je kan aanvragen.  Als je op een product klikt, open je een aanvraagformulier.
  • Geef bij het invullen van het formulier zoveel mogelijk concrete voorbeelden over de impact van je handicap op je dagelijks leven. Geef zeker ook de naam van je behandelend arts op.
  • De aanvraag wordt elektronisch verstuurd naar de DG Personen met een handicap. Indien nodig, wordt er bijkomende financiële of administratieve informatie opgevraagd. Er wordt ook automatisch medische informatie opgevraagd bij uw huisarts of specialist. In de meeste gevallen wordt u bijkomend uitgenodigd voor een gesprek met een arts van de DG Personen met een handicap.
  • Na afhandeling van uw aanvraag zal de FOD Sociale Zekerheid u per brief op de hoogte brengen van de beslissing. Hierin staat uitgelegd waar je wel of niet recht op hebt.

  U kan ook steeds geholpen worden bij uw aanvraag. Neem zeker volgende informatie mee, zodat uw aanvraag onmiddellijk correct kan worden ingevuld:

  • naam en voornaam van uw huisarts of de arts die uw handicap opvolgt
  • uw token of identiteitskaart en pincode
  • uw eigen bankrekeningnummer
  • klever van de mutualiteit
  • informatie van een persoon die u wenst op te geven als contactpersoon

  Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood:

  Een zorgbudget is een maandelijkse tegemoetkoming voor mensen die veel zorg nodig hebben. Het recht op een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood wordt berekend in functie van:

  • de verminderde zelfredzaamheid;
   Uw handicap moet erkend worden door de artsen van de Directie-generaal Personen met een Handicap. U moet minstens 7 punten behalen op de schaal van zelfredzaamheid.
  • de gezinssamenstelling;
  • het gezinsinkomen. Het inkomen van uzelf en uw partner mag bepaalde grenzen niet overschrijden.

  Het zorgbudget bedraagt maximaal 583 euro/maand.
  Meer informatie met betrekking tot de voorwaarden  kan u terugvinden via: http://www.vlaamsesocialebescherming.be/zorgbudget

  Hoe doet u een aanvraag?

  • De aanvraag voor een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood kan enkel online gebeuren. U kan zelf (of met hulp van een familielid of kennis) uw aanvraag indienen door met uw elektronische identiteitskaart (eID) in te loggen op het E-loket (Ethab) via de link https://authenticatie.vlaanderen.be/stb/html/ssologin
  • U vult bij de aanvraag een vragenlijst in die de nodige informatie geeft om een beslissing te kunnen nemen. De vragenlijst bestaat uit verschillende onderdelen;
   o    Gegevens zorgbehoevende
   o    Contactgegevens en zelfredzaamheid
   o    Gezinssamenstelling en financiële informatie
  • Na het vervolledigen van de vragenlijst gaat de zorgkas na of u recht hebt op het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood. Indien nodig, wordt er bijkomende financiële of administratieve informatie opgevraagd. Er wordt ook een evaluatie van uw handicap (externe website) aangevraagd bij het Directie-Generaal Personen met een Handicap. De Directie-Generaal Personen met een Handicap zal medische informatie opvragen bij uw arts of specialist om uw handicap te kunnen evalueren.
  • Uw zorgkas brengt u op de hoogte van de beslissing over het zorgbudget. Hierin staat of u al dan niet recht hebt en hoeveel het zorgbudget bedraagt.

  U kan ook steeds geholpen worden bij uw aanvraag. Neem zeker volgende informatie mee, zodat uw aanvraag onmiddellijk correct kan worden ingevuld:

  • naam en voornaam van uw huisarts of de arts die uw handicap opvolgt
  • uw token of identiteitskaart en pincode
  • uw eigen bankrekeningnummer
  • een overzicht van uw spaargelden en eventuele beleggingen
  • klever van de mutualiteit

  Parkeerkaart

  Met een parkeerkaart voor personen met een handicap kan je parkeren op voorbehouden plaatsen. Dat kan zowel als chauffeur of als passagier. Zowel volwassenen als kinderen kunnen recht hebben op een parkeerkaart.

  U heeft recht op een parkeerkaart als:

  • er een blijvende invaliditeit is van  minstens 50% die rechtstreeks toe te schrijven is aan de benen
  • er een erkenning is van 80% of meer in het oude (intussen opgeheven) stelsel van de tegemoetkomingen aan personen met een handicap of de bijkomende kinderbijslag
  • er een erkenning is als oorlogsinvalide(burgerlijk of militair) met een invaliditeit van 50% of meer
  • er sprake is van een volledige verlamming van de armen of wanneer beide armen werden geamputeerd
  • de gezondheidstoestand de zelfredzaamheid of de mobiliteit vermindert.
  • er toelating werd verstrekt door de adviserend geneesheer van het ziekenfonds om een mobiliteitshulpmiddel aan te kopen dat vermeld staat in de lijst van mobiliteitshulpmiddelen.

  Hoe doet u een aanvraag?

  • In geval van verlenging van de parkeerkaart:
   Neem 6 maand voor het vervallen van je parkeerkaart contact  op met een medewerker van FOD Sociale Zekerheid via het contactformulier, telefonisch of per post.
  • In geval van openen van een recht op een parkeerkaart als oorlogsslachtoffer of omwille van bekrachtiging van arbeidsongeschikt:
   Neem contact  op met een medewerker van FOD Sociale Zekerheid via het contactformulier, telefonisch of per post. Attesten worden rechtstreeks opgevraagd bij de betrokken diensten.
  • Ingeval van openen van recht na aankoop van mobiliteitshulpmiddel goedgekeurd door de mutualiteit:
   Neem contact op met het ziekenfonds. Zij zullen het formulier ‘Verklaring van de adviserend-geneesheer’ volledig ingevuld overmaken aan FOD Sociale Zekerheid.
  • In geval van een eerste aanvraag:
   • U kan zelf een aanvraag indienen op My Handicap door in te loggen met je elektronische identiteitskaart (eID) en pincode. Je kan een aanvraag indienen via het tabblad ‘Mijn dossier’. Inloggen kan via: https://handicap.belgium.be/nl/mijn-dossier/online-dossier.htm
   • Na het inloggen krijg je meteen een overzicht van de producten (tegemoetkomingen of maatregelen) die je kan aanvragen.  Als je op een product klikt, open je een aanvraagformulier.

  Info over de tegemoetkomingen en andere voordelen zoals verhoogde kinderbijslag voor -21-jarigen met een handicap, belastingvoordelen voor eigen voertuig voor blinden en personen met verlamde ledematen, verminderingskaart voor openbaar vervoer voor blinden e.a.: www.handicap.belgium.be van Directie-generaal Personen met een Handicap van FOD Sociale Zekerheid.