OCMW-Raad

OCMW-RAAD

Het OCMW wordt bestuurd door een Raad voor Maatschappelijk Welzijn, of kortweg OCMW-raad. Voor een gemeente met meer dan 15.000 en minder dan 50.000 inwoners (zoals Temse met ca. 27.000 ) bestaat die uit 11 leden. De OCMW-raad duidt onder zijn leden de voorzitter aan. De OCMW-raadsleden zijn in functie sedert 7 januari 2013. Deze bestuursploeg zal 6 jaar zijn stempel drukken op de verdere uitbouw van de welzijnszorg waarvoor zij dagelijks borg staat.

OCMW-raad 2015
OCMW-raad 2015

 

Voorzitter

Adjunct Algemeen Directeur

2013_ocmwraad_MAEREVOET_Werner 2013_ocmwraad_FONCK_Herman

Raadsleden

2013_ocmwraad_CALLENS_Cleo
2013_ocmwraad_CRUTZEN_Paul 2013_ocmwraad_DEMEYER_Magda
2013_ocmwraad_DESCHEPPER_Ingrid 2016_ocmwraad_DEDYCKER_Pascal
2013_ocmwraad_ROMBAUT_Rony 2013_ocmwraad_VANROYEN_Kristof
 • logo_cdv
 • De heer
  Kristof Van Royen
 • Camille Vennenslaan 27
 • B-9140 TEMSE
 • kristof@taxacibo.be
 • 0479/71.31.21
2013_ocmwraad_VERBEKE_Steven 2016_ocmwraad_ROBBERECHT_Veronique

Sinds 24 augustus 2002 zijn de vergaderingen van de OCMW-raad openbaar. Dit houdt in dat iedereen deze vergaderingen als toeschouwer kan bijwonen. Onder bepaalde voorwaarden kan de raad beslissen dat een vergadering of een deel ervan achter gesloten deuren plaatsvindt. Dit kan het geval zijn wanneer het om personen gaat. De vergaderingen vinden plaats in de raadszaal van het OCMW, Kouterstraat 1 te 9140 Temse, elke 1ste dinsdag van de maand om 19.00 uur tenzij anders aangekondigd via het nieuwsoverzicht.

Bekijk het nieuwsoverzicht

In het begin van deze legislatuur heeft de OCMW-raad beslist om bepaalde beslissingen over te laten aan suborganen, deels om sneller en meer accuraat op de spreekwoordelijke bal te spelen, deels om te specialiseren op bepaalde domeinen en binnen deze organen – in aanwezigheid van technici – bepaalde beslissingen degelijk te kunnen voorbereiden.

Vast Bureau

Dit orgaan is bevoegd voor de afhandeling van zaken van dagelijks bestuur. Het is de raad die bepaalt wat onder dagelijks bestuur moet worden begrepen (bv. briefwisseling, opvolging werking, enz.). Daarnaast heeft de raad bepaalde beslissingsbevoegdheden naar dit orgaan gedelegeerd: aanstelling contractueel personeel bepaalde duur, aanstelling gesco’s bepaalde en onbepaalde duur, interne mutaties, sociale tewerkstellingen, goedkeuring individuele aanvragen verlofsystemen, vorming en bijscholing, organisatie examenprocedures, gunnen van werken, leveringen en diensten, …). Het Vast Bureau is tevens budgethouder voor de activiteitencentra Centrale Dienst, Centrale Keuken en Privaat patrimonium alsook voor de lonen van alle personeelsleden en alle gemengde facturen.

De Raad kan bepalen dat de uitoefening van sommige van deze bevoegdheden verder mogen toevertrouwd worden aan de  Adjunct Algemeen Directeur.

Het Vast Bureau bestaat uit 4 raadsleden, waarbij de Voorzitter van de OCMW-Raad van rechtswege ook Voorzitter is van het Vast Bureau. De andere drie leden worden rechtstreeks gekozen uit de andere leden van de OCMW-Raad.

Het Vast Bureau moet (net zoals bij de Raad) samengesteld zijn uit personen van het verschillend geslacht.

Het Vast Bureau van Temse is momenteel samengesteld als volgt:

 • De heer Werner Maerevoet, Voorzitter, NVA
 • Mevrouw Cleo Callens, NVA
 • Mevrouw Magda De Meyer, SPA
 • De heer Steven Verbeke, CD&V

Bijzonder Comité Sociale Zorg (BCSZ)

Het BCSZ is bevoegd voor de al of niet toekenning/schorsing of intrekking van individuele steunverlening, inclusief het leefloon. Het verleent tevens advies aan het Vast Bureau inzake sociale tewerkstelling en aan de Raad wanneer dit opportuun is of wanneer er om wordt gevraagd.

Het BCSZ bestaat momenteel nog uit 6 leden, waarvan de Voorzitter van de OCMW-Raad van rechtswege ook Voorzitter is van het Bijzonder Comité. De andere vijf leden worden rechtstreeks gekozen uit de andere leden van de OCMW-Raad.

Het BCSZ van Temse is momenteel samengesteld als volgt:

 • De heer Werner Maerevoet, Voorzitter, NVA
 • De heer Paul Crutzen, NVA
 • Mevrouw Heidi Bauer, Open VLD
 • Mevrouw Ingrid Deschepper, CD&V
 • Mevrouw Véronique Robberecht, CD&V
 • De heer Pascal De Dycker, Spa

Bijzonder Comité Ouderenvoorzieningen (BCOV)

Het BCOV is bevoegd voor de goede werking van de senioreninstellingen, beheerd door het OCMW (WZC “De Reiger”, WZC “’t Blauwhof” en serviceflatgebouw “Residentie Elisabeth”). Het staat hierbij in voor de correcte naleving van alle wettelijke en reglementaire bepalingen en voorschriften uitgaande van de diverse bevoegde overheden en slaande op de rust- en verzorgingstehuizen, de rustoorden en serviceflats, dit voor zover de in dit verband te nemen beslissingen niet tot de bevoegdheid van de Raad en/of Vast Bureau behoren.

Het comité neemt tevens de individuele beslissingen tot opname in, ontslag uit en mutatie naar één van de instellingen en het bepaalt de rangorde op de diverse wachtlijsten inzake opname in één ervan. Het verleent advies aan de Raad en/of Vast Bureau wanneer dit opportuun is of wanneer er om wordt gevraagd. Het comité treedt tevens op als budgethouder voor de activiteitencentra WZC “De Reiger”, WZC “’t Blauwhof” en serviceflatgebouw “Residentie Elisabeth”.

Het BCOV bestaat momenteel nog uit 6 leden, waarvan de Voorzitter van de OCMW-Raad van rechtswege ook Voorzitter is van het Bijzonder Comité. De andere vijf leden worden rechtstreeks gekozen uit de andere leden van de OCMW-Raad.

Het BCOV van Temse is momenteel samengesteld als volgt:

 • De heer Werner Maerevoet, Voorzitter, NVA
 • Mevrouw Heidi Bauer, Open VLD
 • De heer Paul Crutzen, NVA
 • De heer Rony Rombaut, Vlaams Belang
 • De heer Kristof Van Royen, CD&V
 • De heer Steven Verbeke, CD&V