Leefloon – recht op maatschappelijke integratie

Het leefloon is een onderdeel van het recht op maatschappelijke integratie. Hebt u geen inkomen of is dit lager dan bepaalde grensbedragen, dan ontvangt u onder bepaalde voorwaarden van het OCMW een leefloon. Dit leefloon vervangt sinds 1 oktober 2002 het bestaansminimum.

Voorwaarden

Nationaliteit

u bent:

 • een Belg
 • een staatloze
 • een erkende vluchteling
 • een onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie (voor zover u onder de toepassing valt van het vrij verkeer van werknemers)
 • een vreemdeling ingeschreven in het bevolkingsregister
Leeftijd u bent
 • minstens 18 jaar oud
 • jonger dan 18 jaar oud en :
  • u bent ontvoogd door huwelijk
  • u bent zwanger
  • u hebt kinderen ten laste
Verblijfplaats

U verblijft gewoonlijk en permanent in België.

Inkomsten

U hebt onvoldoende inkomsten en u bent niet in staat er zelf te verwerven. Indien uw inkomsten lager zijn dan het bedrag van het leefloon, keert het OCMW slechts het verschil uit.

Werkbereidheid

U bent bereid te werken, tenzij dit om gezondheids- of billijkheidsredenen niet mogelijk is.

Andere uitkeringen
 • u bent bereid uw rechten op andere sociale uitkeringen te laten gelden indien het mogelijk is (bijvoorbeeld werkloosheidsuitkering, pensioen, …)
 • het OCMW kan ook eisen dat u uw rechten op onderhoudsgeld laat gelden bij uw ouders, uw kinderen, uw echtgenoot, uw ex-echtgenoot, de adoptant of de geadopteerde

Waar aanvragen

Bij het OCMW van uw gemeente. Indien u zich niet kunt verplaatsen, bestaat de mogelijkheid om een huisbezoek aan te vragen.

Bedrag

 • als u samenwoont met één of meerdere personen: 578,27 euro
 • als u alleenstaande bent: 867,40 euro
 • als u een gezin vormt met partner of met één of meerdere kinderen ten laste: 1156,53 euro

(maandbedragen geldig vanaf 1 juni 2016)