GAW Residentie Elisabeth

 • Groep van Assistentiewoningen Residentie Elisabeth

  Groep van Assistentiewoningen Residentie Elisabeth is in de onmiddellijke nabijheid van het centrum van Temse gelegen: Kouterstraat 3. Het gaat om een serviceflatgebouw met 70 woongelegenheden. De woongelegenheden staan ter beschikking voor valide ouderen en ouderen die nog voldoende zelfredzaam zijn vanaf 65 jaar.

  Ingang Elisabeth

  • Groep van Assistentiewoningen Residentie Elisabeth
  • 9140 Temse

  Sociale Dienst

  Voor meer informatie, een bezoek of een aanvraag kunt u terecht bij onze maatschappelijk werksters op onze Sociale Dienst.

 • Dagprijs Elisabeth

  De dagprijs, welke vanaf 1 april 2019 is vastgesteld op 21,44 euro.

  In deze dagprijs zijn o.a. volgende kosten niet inbegrepen:

  • huur autostelplaats (29,12 EUR/maand),
  • onderhoud flat,
  • voeding en kleding,
  • kosten die verband houden met lichaamshygiëne, medische en verpleegkundige zorgen,
  • alle kosten inzake elektriciteitsverbruik, telefonie en TV-distributie,
  • alle taksen en belastingen.

  De dagprijs dekt evenmin de kosten voor de diensten die verstrekt worden en waarvan de resident facultatief gebruik kan maken.

  Zijn o.a. wel begrepen in de dagprijs:

  • de kosten voor bewoning van de flat,
  • onderhoud, verlichting en verwarming van alle gemeenschappelijke delen, liften, onder- en bovengrondse parking,
  • gas- en waterverbruik,
  • een normaal gebruik van het noodoproepsysteem,
  • verzekering en onroerende voorheffing gebouw.

  Het gebruik van elektriciteit, telefonie en TV-distributie in de flat zal rechtstreeks door de nutsmaatschappij aan de resident worden aangerekend.

  Bij oneigenlijk gebruik van het noodoproepsysteem kan het OCMW een vergoeding eisen.

 • Aanvragen

  Om een aanvraag in te dienen neemt u contact op met onze sociale dienst. Een maatschappelijk werkster bespreekt met u de verschillende mogelijkheden van hulpverlening. Als u kiest voor opname in het serviceflatgebouw bekijkt men uw behoefte aan zorg en uw gezondheidstoestand. U wordt dan ingeschreven op de wachtlijst. Als er een plaats vrijkomt krijgt u bericht.

 • Huishoudelijk reglement en opnameverbintenis

  Elke toekomstige resident dient bij opname een overeenkomst te ondertekenen alsook te tekenen voor ontvangst van het huishoudelijk reglement. Leven in een serviceflatgebouw is vooral samenleven met andere residenten alsook omgaan met personeel. In het huishoudelijke reglement en de opnameverbintenis worden de wederzijdse rechten en plichten van de residenten én het serviceflatgebouw toegelicht.

 • Flat met oproepsysteem

  De resident krijgt de beschikking over een ongemeubelde flat zoals beschreven in de inventaris en plaatsbeschrijving gevoegd bij de individuele overeenkomst.

  De flat is uitgerust met een degelijk noodoproepsysteem waarmee de resident op elk ogenblik een hulpoproep kan doen ingeval van zeer dringende noodzaak en indien geen andere hulpvoorziening kan worden bereikt.

 • Ondergrondse parkeergarage

  Het serviceflatgebouw beschikt over een ondergrondse parkeergarage. De residenten die in het bezit zijn van een auto kunnen, mits voorlegging van hun persoonlijk rijbewijs, inschrijvings- en verzekeringsbewijs van de auto, een stelplaats voor hun voertuig huren. De fietsen kunnen ondergebracht worden in een daartoe voorziene ruimte.

 • Levensbeschouwing

  Residentie Elisabeth respecteert de persoonlijke, filosofische of godsdienstige overtuiging van elke resident. Iedereen krijgt de kans om zijn/haar levensovertuiging te beleven.

 • Huisdieren

  Het houden van huisdieren is in principe verboden. Uitzondering kan worden gemaakt voor kleine vissen of voor vogels voor zover deze de andere residenten niet storen.

 • Zorg

  De vrijheid van keuze van een arts wordt verzekerd. Ook voor paramedische zorgen geldt het principe van de vrije keuze. Het te betalen honorarium voor de arts of paramedicus alsook de kosten voor geneesmiddelen zijn niet in de dagprijs inbegrepen.

  Door het OCMW wordt geen bestendige gezins- en huishoudelijke zorg verstrekt. De resident kiest vrij de organisatie waarop hij/zij voor deze dienstverlening een beroep wenst te doen. Uiteraard kan de resident, zo hij/zij dit wenst, een beroep doen op de dienst Gezinszorg en Aanvullende Thuishulp en andere diensten van het OCMW, tegen de geldende voorwaarden. Deze dienstverlening is niet in de dagprijs begrepen.

 • Maaltijden

  De residenten staan zelf volledig in voor hun maaltijdbereiding. Nochtans kunnen zij voor het warme middagmaal hetzij beroep doen op een maaltijdleverancier naar keuze.

  De resident kan bij het OCMW wel een warme middagmaaltijd bestellen die moet gebruikt worden in de ontmoetingsruimte van het serviceflatgebouw. Deze dienstverlening is niet in de dagprijs inbegrepen.

 • Onderhoud

  De resident staat in voor het degelijk onderhoud van de hem/haar toegewezen flat. Hij/zij mag hiervoor gebruik maken van externe diensten (privaat, poetsdienst OCMW, enz.). Een poetsfirma staat garant voor het vakkundig schoonmaken van de gemeenschappelijke delen.

 • Animatie

  Residenten kunnen gratis gebruik maken van enkele activiteiten van de animatie van het nabij gelegen woonzorgcentrum De Reiger.

 • Bezoek

  Elke resident kan vrij bezoek ontvangen op zijn/haar flat of in de daartoe ter beschikking staande ontmoetingsruimte.

 • Ontmoetingsruimte

  Residentie Elisabeth beschikt over een ontmoetingsruimte met een zonnig terras. Alle residenten kunnen hiervan gebruik maken.

 • Roken

  In het serviceflatgebouw mag door de residenten enkel op hun eigen flat gerookt worden. In de gemeenschappelijke delen is het verboden te roken.

 • Kwaliteit

  Er is binnen de bejaardenvoorzieningen van OCMW Temse een stuurgroep kwaliteitszorg actief. Diverse kwaliteitswerkgroepen werken kwaliteitsprojecten verder uit. Zo waarborgt het OCMW dat het serviceflatgebouw een waardevolle dienstverlening op een hoogstaand niveau blijft verlenen aan de residenten.

 • Inspraak

  Binnen het serviceflatgebouw functioneert een bewonersraad, verkozen door de residenten, die minimaal eenmaal per trimester vergadert. De bewonersraad kan advies uitbrengen, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van de dagelijks verantwoordelijke over alle aangelegenheden die de algemene werking betreffen.

 • Klachtenprocedure

  Elke resident wordt in de mogelijkheid gesteld om een klacht te uiten over de hulp- en dienstverlening binnen GAW Residentie Elisabeth. Residentie Elisabeth beschikt hiervoor over een klachtenprocedure. De directeur bejaardenvoorzieningen van OCMW Temse is de klachtenbehandelaar en staat bijgevolg in voor het onderzoeken en opvolgen van de klacht.

 • Inspectie

  Serviceflatgebouwen krijgen de nodige inspecteurs van diverse overheden over de vloer. Zo is er ook de inspectie van de Vlaamse Overheid voor de verlenging van een erkenning. Deze inspecties gebeuren onaangekondigd. Een inspecteur voert verschillende gesprekken met de directie, personeel en residenten en voert via een rondgang de nodige controles uit.