WZC De Reiger

 • Woonzorgcentrum De Reiger

  Woonzorgcentrum De Reiger is in de onmiddellijke nabijheid van het centrum van Temse gelegen: Clement D’Hooghelaan 8. Het gaat om een woonzorgcentrum met 150 kamers. De kamers staan ter beschikking voor valide, zorgbehoevende of demente ouderen vanaf 65 jaar. Er zijn ook enkele studio’s beschikbaar voor echtparen.

  Onthaal

  Voor algemene inlichtingen kan u terecht bij ons onthaal.

  • Onthaal De Reiger
   • Woonzorgcentrum De Reiger
   • Clement D’Hooghelaan 8
   • 9140 Temse

  Personeelsdienst

  Voor meer informatie betreffende stageplaatsen en vacatures kan u terecht op de pagina Werken voor het OCMW.

  Sociale Dienst

  Voor meer informatie, een bezoek of een aanvraag kunt u terecht bij onze maatschappelijk werksters op onze Sociale Dienst.

 • Dagprijs De Reiger

  Volgende dagprijzen worden in het woonzorgcentrum De Reiger gehanteerd vanaf 1 april 2019:

  Inwoners Temse:

  • alleenstaande: 47,03 euro
  • echtparen: 70,54 euro
  • nieuw- en vernieuwbouwkamers: 51,76 euro

  Niet-inwoners Temse:

  • alleenstaande: 52,26 euro
  • echtparen: 78,38  euro
  • nieuw- en vernieuwbouwkamer: 57,97 euro
 • Inbegrepen in de dagprijs

  In de dagprijs zijn inbegrepen:

  • alle kostprijselementen te vinden onder het item ‘woonfunctie’ van bijlage 1 van het ministerieel besluit d.d. 14/2/2007 tot bepaling van de samenstelling van de dagprijs, de extra vergoedingen en de voorschotten ten gunste van derden aangerekend in de rusthuizen, en die verplicht deel uitmaken van de dagprijs;
  • alle kostprijselementen te vinden onder het item ‘zorgfunctie’ van bijlage 1 van het ministerieel besluit d.d. 14/2/2007 tot bepaling van de samenstelling van de dagprijs, de extra vergoedingen en de voorschotten ten gunste van derden aangerekend in de rusthuizen, en die verplicht deel uitmaken van de dagprijs;
  • alle kostprijselementen te vinden onder het item ‘leeffunctie’ van bijlage 1 van het ministerieel besluit d.d. 14/2/2007 tot bepaling van de samenstelling van de dagprijs, de extra vergoedingen en de voorschotten ten gunste van derden aangerekend in de rusthuizen, en die verplicht deel uitmaken van de dagprijs;
  • alle kostprijselementen te vinden onder het item ‘beleidsfunctie’ van bijlage 1 van het ministerieel besluit d.d. 14/2/2007 tot bepaling van de samenstelling van de dagprijs, de extra vergoedingen en de voorschotten ten gunste van derden aangerekend in de rusthuizen, en die verplicht deel uitmaken van de dagprijs;
  • zijn/haar individuele mutualiteitsbijdrage;
  • kost van de was van het persoonlijk linnen van de resident door een door het OCMW aangestelde externe firma en dit voor een maximaal, niet indexeerbaar, forfaitair bedrag van 25 euro per maand (overschot niet overdraagbaar naar een volgende maand);
  • verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor de resident;

  De “voedingskostkorting” voor de residenten is vanaf 1 april 2018 vastgesteld op 5,60 EUR/dag.

  Basishulp en dienstverlening waarvoor een extra vergoeding wordt aangerekend:

  • supplementaire voedingsproducten (bijvoorbeeld extra fruit, extra dessert, enz.) die buiten de maaltijden verstrekt worden op individuele vraag van de resident;
  • huur koelkastje;
  • herstellingskosten van persoonlijk linnen;
  • naamtekenen van kledij resident;
  • dienstverlening van het ontruimen van een kamer (als de resident en zijn/haar familie dit niet tijdig doen);
  • opslagkosten na niet ontruiming;
  • interne verhuis op vraag van de resident: kosten m.b.t. grote schoonmaak en schilderen te verlaten kamer (verhuis zelf dient door de resident en/of zijn/haar familie te gebeuren);
  • verhuis inboedel kamer bij interne verhuis, als familie van de resident dit nalaat;
  • klusjes (bijvoorbeeld herstellen van een rolstoel die geen eigendom is van het OCMW, lijmen van een postuurtje dat eigendom is van de resident, enz.).

  Voorschotten ten gunste van derden, m.a.w. elke uitgave die door de voorziening betaald wordt op naam van de resident en die voor hetzelfde bedrag terugbetaald wordt door de resident en/of zijn/haar vertegenwoordiger, zijn:

  • lichte en dadelijk opneembare voedingsstoffen (sondevoeding, vervangvoeding, supplementaire voeding, een speciale maaltijd ter vervanging van de normale maaltijd, enz.) ten belope van de meerkost ten opzichte van de gewone maaltijd;
  • kost in meer (boven het maximaal, niet indexeerbaar, forfaitair bedrag van 25 euro per maand) van de was van het persoonlijke linnen van de resident door een door het OCMW aangestelde externe firma;
  • kapper;
  • alle persoonlijke aankopen op uitdrukkelijke vraag van de resident, andere dan toiletartikelen;
  • persoonlijke toiletartikelen die op uitdrukkelijke vraag van de resident door de voorziening worden aangekocht;
  • begrafeniskosten;
  • honoraria van externe verstrekkers van zorg die zijn opgenomen in de nomenclatuur van het RIZIV voor zover ze niet inbegrepen zijn in de zorgforfaits die de voorziening voor de individuele resident ontvangt;
  • kosten van medicatie (verminderd met de bekomen korting);
  • verzorgingsmateriaal dat niet gedekt is door de RIZIV-forfaits (speciale matrassen die afgestemd zijn op een zeer specifieke medische problematiek en gehuurd worden bij gespecialiseerde firma’s zijn bijvoorbeeld verzorgingsmateriaal dat onder bepaalde voorwaarden niet gedekt is door het RIZIV-forfait);
  • kosten voor hulpmiddelen zoals hoorapparaat, bril, tandprothesen, rolstoel, krukken, looprek, enz. voor het gedeelte dat niet gedekt wordt door de ziekteverzekering of dat niet onder toepassing valt van de overeenkomst tussen de voorziening en de verzekeringsinstelling;
  • vervoerskosten die verband houden met de gezondheid van de resident (bijvoorbeeld dringend ziekenvervoer, vervoer naar doktersconsultaties, enz.).
 • Aanvragen

  Om een aanvraag in te dienen neemt u contact op met onze sociale dienst. Een maatschappelijk werkster bespreekt met u de verschillende mogelijkheden van hulpverlening. Als u kiest voor opname in het woonzorgcentrum bekijkt men uw behoefte aan zorg en uw gezondheidstoestand. U wordt dan ingeschreven op de wachtlijst. Als er een plaats vrijkomt voor uw specifieke zorgprofiel krijgt u bericht.

 • Levensbeschouwing

  Woonzorgcentrum De Reiger respecteert de persoonlijke, filosofische of godsdienstige overtuiging van elke resident. Iedereen krijgt de kans om zijn/haar levensovertuiging te beleven. Een resident kan bezoek ontvangen van een vertegenwoordiger van zijn/haar godsdienst of van een lekenraadgever van zijn/haar morele of filosofische overtuiging.

  De Rooms-katholieke dienstverlening in De Reiger wordt behartigd door een aalmoezenier. Elke week is er een viering op donderdagvoormiddag. Deze viering gaan door in de plaatselijke kapel en worden voorgegaan door de aalmoezenier. Het is ook mogelijk de communie op de kamer te ontvangen.

 • Zorg

  Aan de residenten worden alle zorgen verstrekt die hun gezondheidstoestand vereist en wordt de nodige hulp geboden bij de dagelijkse handelingen van het leven.

 • Huisarts

  Residenten zijn vrij in het kiezen van hun huisarts. We verwachten wel dat de huisarts de nodige informatie en richtlijnen voor medische begeleiding doorgeeft. Om een goede samenwerking te garanderen ondertekent de huisarts een reglement van inwendige orde.

 • Levenseinde

  In ons woonzorgcentrum worden de residenten omgeven met zorg, warmte, respect en discretie. Ook tijdens de laatste levensfase wordt er een optimale en deskundige zorg geboden.

 • Voeding

  Er wordt ervoor gezorgd dat iedere resident, gezonde afwisselende en voldoende voeding ontvangt, die bovendien aangepast is aan de gezondheidstoestand van de resident en aan de door de arts aangegeven dieetvoorschriften. De maaltijden worden als volgt opgediend:

  • ontbijt: tussen 7 uur 30 en 08 uur
  • middagmaal: tussen 11 uur 30 en 12 uur 30
  • avondmaal: tussen 17 uur 00 en 18 uur

  Tussen 13 uur 30 uur en 14 uur 30 wordt koffie of thee opgediend. De maaltijden kunnen gebruikt worden in de eetzaal of in de kamer van de resident.

 • Onderhoud

  Een proper en aangenaam leefklimaat is de eerste zorg voor de ondersteunende diensten. Het team poetsvrouwen staat garant voor het vakkundig schoonmaken van de woon- en werkomgeving.

 • Animatie

  De animatie binnen onze woonzorgcentra wordt gratis aangeboden aan de residenten. Deelname is niet verplicht. Een overzicht van de activiteiten wordt uitgehangen op alle verdiepingen en is ook terug te vinden in de huiskrant.

 • Huiskrant

  In de huiskrant ‘Babiel‘ kunt u alles lezen over het reilen en zeilen in onze woonzorgcentra.

 • Bezoek

  Elke resident kan vrij bezoek ontvangen op zijn/haar kamer of in de daartoe ter beschikking staande lokalen. Uit praktische overwegingen worden de deuren van het woonzorgcentrum gesloten tussen 20 uur ’s avonds en 8 uur ’s morgens. Indien nodig kan men de nachtbel gebruiken.

 • Cafetaria

  De Reiger beschikt over een cafetaria met een zonnig terras. Bezoekers kunnen alle dagen van 14 uur tot 17 uur steeds terecht in de cafetaria. Deze wordt opengehouden dankzij de inzet van een aantal vrijwilligers.

 • Kwaliteit

  Er is binnen de bejaardenvoorzieningen van OCMW Temse een stuurgroep kwaliteitszorg actief. Diverse kwaliteitswerkgroepen werken kwaliteitsprojecten verder uit. Zo waarborgt het OCMW dat het woonzorgcentrum waardevolle zorg op een hoogstaand niveau blijft verlenen aan de residenten.

 • Inspraak

  Residenten krijgen ruim de kans tot inspraak in de werking van de organisatie. Om de drie maanden wordt er een gebruikersraad (samensmelting van bewonersraad en familieraad) georganiseerd. Tussen deze gebruikersraden in zijn er kleine vergaderingen voor alle residenten en hun familie per verdiep. De verzamelde agendapunten worden dan door 2 afgevaardigden per verdiep aangebracht op de gebruikersraad. Er zijn ook afgevaardigden van de familie (per verdiep) aanwezig, alsook de directeur en een afgevaardigde van de hoofdverpleging. Vergaderingen worden geleid en georganiseerd door de ergo/animatie. De gebruikersraad slaagt er vooral in om heel wat kleine veranderingen te realiseren die het leven in De Reiger aangenamer maken. De directie geeft in het merendeel van de gevallen gunstig gevolg aan de voorstellen van de gebruikersraad.

 • Klachtenprocedure

  Elke resident, familielid en medewerker wordt in de mogelijkheid gesteld om een klacht te uiten over de hulp- en dienstverlening binnen onze woonzorgcentra. Het woonzorgcentrum beschikt hiervoor over een klachtenprocedure. De directeur bejaardenvoorzieningen van OCMW Temse is de klachtenbehandelaar en staat bijgevolg in voor het onderzoeken en opvolgen van de klacht.

 • Inspectie

  Woonzorgcentra krijgen de nodige inspecteurs van diverse overheden over de vloer. Zo is er ook de inspectie van de Vlaamse Overheid voor de verlenging van een erkenning. Deze inspecties gebeuren onaangekondigd. Een inspecteur voert verschillende gesprekken met de directie, personeel en residenten en voert via een rondgang de nodige controles uit.