Algemene dienstverlening

 • Recht op maatschappelijke hulp

  Naast het recht op maatschappelijke integratie in de vorm van het leefloon of een tewerkstelling, kan het OCMW ook maatschappelijke hulp bieden aangepast aan uw specifieke situatie. Dit recht op maatschappelijke hulp geldt ook voor mensen die niet aan de voorwaarden van het leefloon voldoen.

  Elk OCMW beslist zelf welke vorm van hulpverlening zij het meest geschikt vindt. Het kan gaan om financiële steun (al dan niet gelijk aan het leefloon), voedselbonnen, een tijdelijk onderkomen, een voorschot op een andere uitkering  …

  Voorwaarden

  Het OCMW bepaalt welke voorwaarden er aan de specifieke hulpverlening zijn verbonden.

  Waar aanvragen

  Het OCMW van uw gemeente.

  Hoe aanvragen

  1. U neemt contact op met het OCMW van uw gemeente. Indien u zich niet kan verplaatsen, bestaat de mogelijkheid om een huisbezoek aan te vragen.
  2. Het OCMW doet een sociaal en financieel onderzoek en gaat na of u aan de eventuele voorwaarden voldoet.
 • Socio-culturele en sportieve participatie van OCMW-cliënten

  Naar een concert, theater of tentoonstelling gaan is voor veel mensen te duur. Cliënten van het OCMW kunnen bij het OCMW een tussenkomst vragen om deel te nemen aan deze activiteiten.

  Voorwaarden

  • u bent cliënt bij het OCMW
  • elk OCMW werkt een eigen regeling uit zodat de tussenkomst kan verschillen van gemeente tot gemeente
  • de tussenkomst kan betrekking hebben op:
   • het lidmaatschap bij een sportclub
   • inschrijvingsgeld bij de muziek- of kunstacademie
   • uitzonderlijke schoolkosten (bijvoorbeeld deelname bosklassen)
   • uitstappen en toegangsticketten voor recreatieparken
   • toeristische attracties
   • culturele of sportieve participatie
   • initiatieven die de digitale kloof verkleinen

  Waar aanvragen

  OCMW van uw gemeente

  Hoe aanvragen

  Neem contact op met de maatschappelijk werker van uw OCMW om de concrete mogelijkheden te bekijken.

 • Psychosociale hulp en ondersteuning

  Personen met een vraag naar psychologische hulpverlening, opvoedkundige ondersteuning of psychosociale ondersteuning kunnen gebruik maken van deze dienstverlening. Elke vraag en elk probleem is bespreekbaar.  De hulpvrager wordt ontvangen op een rustige, deskundige en anonieme manier. Indien noodzakelijk, werken verschillende diensten uit de welzijnssector samen.

 • Sociale tewerkstelling

  Volgende tewerkstellingsmaatregelen zijn mogelijk:

  • het OCMW treedt als werkgever op (artikel 60, § 7);
  • het OCMW werkt samen met een derde werkgever/gebruiker (artikel 61);
  • het OCMW staat in voor omkadering en opleiding (artikel 61);
  • het OCMW komt financieel tussen in het loon
   • Activaplan
   • SINE
   • doorstromingsprogramma
   • invoeginterim;
  • het OCMW gaat een partnerschap aan met de VDAB of de BGDA (of een door die dienst erkende partner).

  Voorwaarden

  • kandidaat-politieke vluchtelingen, ingeschreven in het wachtregister;
  • gerechtigden op een financiële maatschappelijke hulp: vreemdelingen ingeschreven in het vreemdelingenregister die omwille van hun nationaliteit geen aanspraak kunnen maken op het recht op maatschappelijke integratie;
  • gerechtigden op maatschappelijke integratie (leefloon);
  • ook voor vreemdelingen met een verblijf van bepaalde duur mits arbeidskaart C of voorlopige arbeidsvergunning.
 • Voedselpakketten

  Voedingswaren die worden verdeeld aan mensen in nood of daklozen.

  Voorwaarden

  • cliënt zijn van het OCMW;
  • in nood zijn;
  • over een laag inkomen beschikken.
 • Referentieadres

  Een referentieadres geldt als officieel adres voor daklozen, woonwagenbewoners en mensen zonder vaste woonplaats. Uw post en administratieve documenten krijgt u dan op dit adres toegestuurd. Het referentieadres maakt het mogelijk dat u uitkeringen ontvangt die een officiële woonplaast als voorwaarde stellen (kinderbijslag, werkloosheidsvergoeding …).

  Een referentieadres is mogelijk bij een natuurlijk persoon. Daklozen kunnen ook een referentieadres vragen bij het OCMW.

  Opmerking:

  • ook zonder referentieadres hebt u recht op een leefloon
  • personen die illegaal in België verblijven, hebben geen recht op een referentieadres

  Voorwaarden

  Referentieadres bij het OCMW
  • u bent dakloos
  • u bent niet ingeschreven in het bevolkingsregister
  • u doet beroep op de hulp- of dienstverlening van het OCMW (de vraag om een referentieadres stellen is voldoende)
  • uw inkomen is te laag om zelf voor een woning te zorgen
  Referentieadres bij een natuurlijke persoon
  • u hebt geen eigen adres en behoort tot één van volgende groepen:
   • woonwagenbewoners (mobiele woning)
   • militairen en burgerpersoneel in het buitenland en hun gezin
   • diplomatiek en consulair personeel en hun gezin
   • de leden van het personeel van de ontwikkelingssamenwerking en hun gezin
   • u bent voor minder dan een jaar afwezig voor zakenreizen
   • u hebt geen eigen woning door een te laag inkomen
   • de beschermde getuigen
  • de persoon waar u het referentieadres neemt:
   • stemt hiermee in
   • bezorgt u alle post en documenten die op het referentieadres toekomen
 • Energielevering – bemiddeling Lokale Adviescommissie (LAC) bij afsluiting

  Iedereen heeft recht op een minimumlevering aan elektriciteit, gas en water voor huishoudelijk gebruik. Als u de verbruiksfacturen van uw energieleverancier niet betaalt, kan de energieleverancier uw contract wel opzeggen.

  Vindt u geen nieuwe leverancier, dan komt u automatisch terecht bij de netbeheerder van uw gemeente die dan optreedt als sociale leverancier. Betaalt u ook hier de facturen niet, dan zal de sociale leverancier een budgetmeter plaatsen die u vooraf moet opladen.

  Wanneer de budgetmeter voor elektriciteit leeg is, schakelt deze automatisch over op de minimumlevering van 10 ampère. Als de netbeheerder ook deze minimumlevering wil stopzetten, moet hij hiervoor toestemming krijgen van de Lokale Adviescommissie (LAC) van uw gemeente.

  Voorwaarden

  • advies door de Lokale Adviescommissie is verplicht vooraleer men kan overgaan tot afsluiting van de stroomtoevoer
  • afsluiting kan enkel in welbepaalde gevallen (veiligheid, fraude, leegstand of onwil van de afnemer om de schulden te betalen)

  Waar aanvragen

  Lokale Adviescommissie (LAC).
  In het OCMW van elke gemeente is er een LAC, samengesteld uit vertegenwoordigers van het OCMW en van de netbeheerder.

  Hoe aanvragen

  De netbeheerder bezorgt het OCMW een lijst met de klanten waarvoor een beslissing van de Lokale Adviescommissie gevraagd wordt aan de hand van een verantwoordingsnota per klant.

  De klant mag zich komen verdedigen op de zitting van de Lokale Adviescommissie. Enkel als de Lokale Adviescommissie haar akkoord geeft, kan de netbeheerder overgaan tot afsluiting of stopzetting van de minimale levering van gas en elektriciteit.

 • Bemiddeling bij uithuiszetting

  Bij een zwaar conflict tussen huurder en verhuurder kan de verhuurder een procedure tot uithuiszetting opstarten bij het Vredegerecht. De vrederechter zal in dat geval eerst het OCMW inschakelen om te bemiddelen en zo een effectieve uithuiszetting te voorkomen.

  Waar aanvragen

  Vredegerecht en het OCMW van uw gemeente

  Hoe aanvragen

  • het Vredegerecht brengt het OCMW op de hoogte
  • het OCMW contacteert u en de verhuurder schriftelijk om te bemiddelen