Financiële en materiële steun

 • Goedkope energieleningen

  WIST JE dat iedere eigenaar-bewoner, eigenaar-verhuurder of huurder bij Interwaas een goedkope energielening (2% voor iedereen) of zelfs een renteloze energielening (0% voor bijzondere doelgroep) kan aanvragen voor een hele reeks energiebesparende maatregelen? Alle info hierover vind je in dit document van Interwaas. Uiteraard kan je ook terecht op de website van Interwaas zelf (http://www.interwaas.be/).

 • Doorgangswoning

  Een “doorgangswoning” is een woning die het OCMW voor een korte periode verhuurt aan mensen die zich in een noodsituatie bevinden. Het verblijf in de doorgangswoning biedt een tijdelijke periode van woonzekerheid om een duurzame oplossing voor de huisvestingssituatie te vinden.

  Voorwaarden

  Een doorgangswoning biedt een antwoord op de problematische huisvestingssituatie van mensen die niet op voorhand te voorzien is:

  • omwille van een ramp zoals een brand of overstroming;
  • geen andere passende oplossing voorhanden is, zoals bij familie, vrienden, opvangcentrum, via verzekeringen…;
  • en na beslissing van het Bijzonder Comité Sociale Zorg, of na beslissing dringende steun van de Voorzitter van het OCMW.
 • Dringende medische hulp voor mensen zonder wettig verblijf

  Mensen zonder wettig verblijf die onvoldoende eigen financiële middelen hebben, kunnen aan het OCMW van hun verblijfplaats vragen om de kosten voor dringende medische hulp te betalen.

  Voorwaarden

  • voor mensen zonder papieren: u verblijft onwettig in België
  • u heeft dringend medische zorgen nodig, te bewijzen met een medisch attest
  • u bent behoeftig en kunt niet zelf de medische kosten betalen

  Waar aanvragen

  Zorgverstrekker – OCMW

  Hoe aanvragen

  • via het OCMW van de gewone verblijfplaats (niet bij hoogdringendheid):
   u gaat eerst naar de huisarts en krijgt een attest Dringende Medische Hulp mee voor een consultatie bij een specialist, een verder onderzoek, een opname in het ziekenhuis, enz. Met dit attest gaat u naar het OCMW van de plaats waar u gewoonlijk verblijft. Het OCMW zal dan, na controle van de behoeftigheid en het illegaal verblijf een betalingsverbintenis meegeven. Met deze medische kaart kunt u de ingreep of consultatie laten uitvoeren.
  • via het OCMW van de plaats waar de hulp wordt verstrekt (bij hoogdringendheid):
   als u ernstig ziek of gewond bent en heel dringend hulp nodig heeft, gaat u onmiddellijk naar een dokter of een ziekenhuis. Het OCMW bevoegd voor het grondgebied waar het ziekenhuis zich bevindt moet dan gewaarschuwd worden en de behandelende arts moet een attest Dringende Medische Hulp opmaken. Daarna zal het OCMW eventueel nog een onderzoek doen naar de behoeftigheid.
 • Energiefacturen – tussenkomst

  Bij het OCMW kan u een tussenkomst vragen in de betaling van de stookolie-, elektriciteits- of gasfactuur.

  Voorwaarden

  De maatschappelijk werker doet een onderzoek naar de sociale en financiële situatie van de aanvrager.

  Het OCMW kan dan beslissen om de energiefacturen volledig of gedeeltelijk ten laste te nemen, vaak onder bepaalde voorwaarden.

 • Financiële en materiële steun

  In functie van de behoeften kan er na een sociaal en financieel onderzoek financiële en / of materiële ondersteuning geboden worden.

 • Financiële tussenkomst bij hospitalisatiekosten

  Na een sociaal en financieel onderzoek, kan er een tussenkomst geboden worden in de kosten die ontstaan door hospitalisatie waarvoor geen terugbetaling door mutualiteit of hospitalisatieverzekering voorzien is.

  Voorwaarden

  De hospitalisatiekosten kunnen niet gedragen worden door het gezinsbudget.

 • Huurtoelage

  Als u moet rondkomen met een klein inkomen, dan kan u in bepaalde gevallen een huurtoelage of een huursubsidie krijgen. Toch huurt u een woning beter niet met het idee dat u die huurtoelage of huursubsidie wel  zal verkrijgen. De voorwaarden zijn immers heel streng, en maar een klein aantal huurders komt in aanmerking voor zo’n tegemoetkoming. Als u twijfelt, ga dan op tijd naar een huurdersbond of woonwinkel. Mogelijks kan ook de sociale dienst van het OCMW u helpen.
  Vele OCMW’s hebben een budget om inwoners van de gemeente met een klein inkomen een huurtoelage te geven. De regels verschillen van OCMW tot OCMW. Een huurtoelage is meestal een gunst, en dus geen recht.

  Voorwaarden

  U bent financieel behoeftig en inwoner van de gemeente waar u een huurtoelage aanvraagt.

  Men dient minstens zes maanden een lopend dossier hebben op de sociale dienst.

  Waar aanvragen

  U contacteert de sociale dienst van het OCMW van de gemeente waar u woont.

  Meebrengen

  Huurcontract

 • Huurwaarborg – tussenkomst

  Het is gebruikelijk (maar niet verplicht) dat u, als huurder van een appartement of woning, bij het afsluiten van een huurovereenkomst een som betaalt als waarborg voor de goede uitvoering van zijn verplichtingen tegenover de verhuurder. Een huurwaarborg mag niet meer bedragen dan 2 of 3 maanden huur afhankelijk van de vorm van de huurwaarborg.

  Voorwaarden

  Indien u de huurwaarborg niet zelf kan betalen, dan kan u contact opnemen met het OCMW.

  Het OCMW kan na een sociaal onderzoek beslissen om de huurwaarborg ten laste te nemen.
  Het OCMW bepaalt welke voorwaarden er aan de specifieke hulp verbonden zijn.

  Waar aanvragen

  Uw financiële instelling of het OCMW van uw huidige verblijfplaats.

  Bedrag

  Bepaalde OCMW’s hanteren een maximum bedrag voor de toekenning van een huurwaarborg.

  Meebrengen

  • huurcontract;
  • identiteitskaart.
 • Installatiepremie voor dak- en thuislozen

  Een dakloze of thuisloze die een woning vindt en daar permanent gaat wonen, heeft recht op een éénmalige installatiepremie. Hiermee geeft het OCMW u een extra ondersteuning om uw woning in te richten.

  Voorwaarden

  • uw inkomen is ten laste van de sociale zekerheid of sociale bijstand of is lager dan een bepaald grensbedrag:
   • ofwel hebt recht op een leefloon (of steun gelijkgesteld aan leefloon)
   • ofwel hebt u een vervangingsinkomen (pensioen, invaliditeit)
   • ofwel hebt u recht op een uitkering voor personen met een handicap
   • ofwel hebt u recht op een gewaarborgd inkomen voor bejaarden of de inkomensgarantie voor ouderen
   • ofwel is uw inkomen lager dan het leefloon (voor de categorie waartoe u behoort), verhoogd met 10%
  • u bent dakloos (u hebt geen verblijfplaats of verblijft tijdelijk in een instelling)

  Meebrengen

  • identiteitskaart
  • alle informatie over de woning waarnaar u verhuist
 • Schooltoelagen

  Tussenkomst in schoolgerelateerde uitgaven voor leefloners en (kandidaat) politiek vluchtelingen.

  Voorwaarden

  • Genieten van een (equivalent) leefloon
 • Verblijf in een rusthuis – financiële tussenkomst

  Indien een verblijf in het rusthuis financiële problemen geeft, kan u een tussenkomst vragen aan het OCMW.

  Voorwaarden

  De maatschappelijk werker doet een onderzoek naar uw sociale en financiële situatie.

 • Verwarmingstoelage stookoliefonds

  De verwarmingstoelage is een toelage voor personen met een beperkt inkomen die met stookolie verwarmen, bulkpropaangas of verwarmingspetroleum, maar niet voor wie met aardgas verwarmt. Zowel personen met een bruto-belastbaar gezinsinkomen lager of gelijk aan 17.083,39 euro eventueel verhoogd met 3.162,60 euro per persoon ten laste, als personen met een OMNIO-statuut met ditzelfde beperkt inkomen hebben er recht op. Ook personen in collectieve schuldenregeling of in schuldbemiddeling volgens de wet op het consumentenkrediet hebben recht op de toelage als ze hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.

  Wie in aanmerking komt, kan een toelage ontvangen voor maximum 1.500 liter per kalenderjaar. De leveringen mogen gespreid gebeuren. U kan dus bijvoorbeeld een toelage aanvragen in maart voor 750 liter en in november van datzelfde jaar nog eens voor 750 liter. Interessant om weten is dat u de toelage wel moet aanvragen bij het OCMW binnen de 60 dagen na de levering.

  Wie in aanmerking komt, kan een toelage ontvangen voor maximum 1.500 liter per kalenderjaar. De leveringen mogen gespreid gebeuren. U kan dus bijvoorbeeld een toelage aanvragen in maart voor 750 liter en in november van datzelfde jaar nog eens voor 750 liter. Interessant om weten is dat u de toelage wel moet aanvragen bij het OCMW binnen de 60 dagen na de levering.

  Waar aanvragen

  Het OCMW of Sociaal Huis van uw gemeente

  Meebrengen

  • Uw identiteitskaart;
  • De factuur van de levering;
  • Als u in een appartementsgebouw woont: een attest van de eigenaar of beheerder met de vermelding van het aantal appartementen waarop de leveringsfactuur of –bon betrekking heeft;
  • Personen met schuldoverlast: de beslissing van toelaatbaarheid van de collectieve schuldenregeling of een attest van de persoon die de schuldbemiddeling verricht;
  • En het bewijs van het gezinsinkomen (recentste aanslagbiljet of recent attest van loon, pensioen of sociale uitkering).