Kansenwerker

 • Kansenwerker

  Situering

  De Vlaamse overheid voorzag vanaf 2014 in een structurele subsidiëring van lokale besturen van de gemeenten met de grootste kinderarmoedeproblematiek in Vlaanderen. Om de kinderarmoedeproblematiek te meten, maakte de Vlaamse overheid gebruik van de Vlaamse kinderarmoedebarometer die 7 indicatoren bundelde, die een beeld geven van de spreiding van het kinderarmoederisico over de Vlaamse gemeenten. Deze kinderarmoedebarometer werd gebruikt voor de verdeling van de subsidies voor lokale kinderarmoedebestrijding.[1]
  Temse was één van de weinige gemeenten met een maximale kinderarmoedebarometer van 7, zoals ook te zien is op onderstaande kaart van Vlaanderen:

  Kansarmoedebarometer 2014
  Kansarmoedebarometer 2014

  Voor de lokale beleidsperiode 2014-2019 gaat het voor de gemeente Temse om een jaarlijkse subsidie van 56.387,82 euro. In onderling overleg tussen gemeente en OCMW kon er afgesproken worden wie de subsidie aanvroeg. Omdat het OCMW Temse reeds een beleidsdoelstelling met actieplannen in haar BBC-planning rond o.m. kinderarmoedebestrijding opgenomen had, en derhalve hierop verder kon bouwen, werd er met de gemeente afgesproken dat het OCMW Temse de subsidieaanvraag indiende.
  Om de subsidieaanvraag terdege uit te werken, heeft het OCMW Temse vanaf april 2014 een kansenwerker aangesteld. Omdat de subsidiërende overheid het belangrijk vond dat de subsidieaanvraag tot stand kwam in samenspraak met de mensen in armoede en met de relevante stakeholders, heeft de kansenwerker een stuurgroep kansarmoede opgericht om met alle relevante partijen (waaronder OCMW, gemeente, Welzijnsschakel Temse, Kind&Gezin/Preventie, CAW Oost-Vlaanderen, Groep INTRO, Gezinsbond, LOP, CLB’s, Bouwmaatschappij Temse…) rond de tafel te kunnen zitten teneinde het kinder/kansarmoedeplan van Temse vorm te geven.

  Kinder/kansarmoedeplan

  Het kinder/kansarmoedeplan is een optelsom van de beleidsdoelstellingen en actieplannen uit het meerjarenplan 2014-2019 van de gemeente en het OCMW Temse die betrekking hebben op de strijd tegen armoede, en een aantal bijkomende beleidsdoelstellingen en acties voor de beleidsperiode 2014-2019, afgesproken in de stuurgroep kansarmoede. Hieronder geven we de doelstellingen weer waarvoor de kansenwerker specifiek verantwoordelijk is:

  1. Den Boodt is omgevormd tot een Huis van het kind met drie functies opdat we de gepaste opvoedingsondersteuning – met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren (=diegenen in armoede, kinderarmoede …) – en een volledig plaatje van de kinderopvangmogelijkheden in Temse kunnen bieden.
  2. Temse heeft een stuurgroep kansarmoede die tweemaandelijks samenkomt en waarin alle relevante partners mbt kinder/kansarmoede participeren, en waarbij de stuurgroep onder meer reflecteert over het thema onderwijs om input te geven aan het LOP en Dienst Onderwijs.
  3. Temse heeft een kansen- of vrijetijdspas.
  4. Temse zet een ervaringsdeskundige in, al dan niet in samenwerking met andere partners.
  5. Temse start een dialoogtafel op om kansarmen een stem te geven.
  6. Temse heeft een optimale ontmoetingsruimte waar kansarme en kansrijke mensen elkaar kunnen ontmoeten.
  7. Temse geeft een optimalere invulling aan Den Boodt door de oprichting van een buurthuis en de uitbouw van een wijkgezondheidscentrum.