Sociale uitkeringen

 • Tussenkomst in leefgeld

  Leefgeld is het bedrag dat nodig is voor gezinnen of individuen om van te kunnen leven: dat wil zeggen, geld voor eten, drinken en persoonlijke verzorging.

  Het leefgeld mag niet verward worden met leefloon. Leefloon is een uitkering die voorbehouden is voor personen die voldoen aan strenge voorwaarden, terwijl leefgeld een financiële uitkering is voor personen die niet meer kunnen voorzien in hun eigen onderhoud.

  Voorwaarden

  De maatschappelijk werker doet een onderzoek naar de maatschappelijke en financiële situatie.

 • Leefloon – recht op maatschappelijke integratie

  Het leefloon is een onderdeel van het recht op maatschappelijke integratie. Hebt u geen inkomen of is dit lager dan bepaalde grensbedragen, dan ontvangt u onder bepaalde voorwaarden van het OCMW een leefloon. Dit leefloon vervangt sinds 1 oktober 2002 het bestaansminimum.

  Voorwaarden

  Nationaliteit

  u bent:

  • een Belg
  • een staatloze
  • een erkende vluchteling
  • een onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie (voor zover u onder de toepassing valt van het vrij verkeer van werknemers)
  • een vreemdeling ingeschreven in het bevolkingsregister
  Leeftijd u bent
  • minstens 18 jaar oud
  • jonger dan 18 jaar oud en :
   • u bent ontvoogd door huwelijk
   • u bent zwanger
   • u hebt kinderen ten laste
  Verblijfplaats

  U verblijft gewoonlijk en permanent in België.

  Inkomsten

  U hebt onvoldoende inkomsten en u bent niet in staat er zelf te verwerven. Indien uw inkomsten lager zijn dan het bedrag van het leefloon, keert het OCMW slechts het verschil uit.

  Werkbereidheid

  U bent bereid te werken, tenzij dit om gezondheids- of billijkheidsredenen niet mogelijk is.

  Andere uitkeringen
  • u bent bereid uw rechten op andere sociale uitkeringen te laten gelden indien het mogelijk is (bijvoorbeeld werkloosheidsuitkering, pensioen, …)
  • het OCMW kan ook eisen dat u uw rechten op onderhoudsgeld laat gelden bij uw ouders, uw kinderen, uw echtgenoot, uw ex-echtgenoot, de adoptant of de geadopteerde

  Waar aanvragen

  Bij het OCMW van uw gemeente. Indien u zich niet kunt verplaatsen, bestaat de mogelijkheid om een huisbezoek aan te vragen.

  Bedrag

  • als u samenwoont met één of meerdere personen: 578,27 euro
  • als u alleenstaande bent: 867,40 euro
  • als u een gezin vormt met partner of met één of meerdere kinderen ten laste: 1156,53 euro

  (maandbedragen geldig vanaf 1 juni 2016)

 • Leefloon – socio-professionele vrijstelling

  Een leefloner die een erkende beroepsopleiding volgt of gaat werken, ontvangt een vergoeding of loon. Tot een bepaald bedrag – de socio-professionele vrijstelling – worden deze inkomsten niet afgetrokken van het leefloon.

  Voorwaarden

  Voor personen die gerechtigd zijn op het leefloon.

  Waar aanvragen

  Bij het OCMW van uw gemeente.

  Hoe aanvragen

  Meer informatie kan u vinden op de website van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie.

  Bedrag

  De socio-professionele vrijstelling bedraagt

  • algemeen: 216,69 euro per maand
  • inkomsten uit artistieke activiteiten: 2.600,27 euro per jaar
  • inkomsten uit arbeid door studenten:
   • met studiebeurs: 60,44 euro per maand
   • zonder studiebeurs: 216,69 euro per maand

  (bedragen geldig op 1 september 2008)

  Meebrengen

  • identiteitskaart;
  • loonbriefje.
 • Equivalent leefloon

  Het equivalent leefloon is een periodieke financiële steun die het OCMW verleent, indien het Recht op Maatschappelijke Integratie (RMI-wet) niet kan worden toegekend doordat de persoon niet voldoet aan de toekenningsvoorwaarden van de RMI-wet.

  Voorwaarden

  • werkelijke verblijfplaats in België hebben;
  • meerderjarig zijn of gelijkgesteld (=minderjarig en zwanger);
  • ingeschreven zijn in vreemdelingen- of wachtregister;
  • behoeftig zijn;
  • werkbereid zijn;
  • uitputting van de rechten op andere sociale uitkeringen.

  Waar aanvragen

  Bij het OCMW waar de hulpvrager zijn hoofdverblijfplaats heeft.

  Meebrengen

  • identiteitsdocumenten;
  • huurovereenkomst;
  • SIS-kaart;
  • laatste inkomstenbewijzen;
  • rekeninguittreksels, enz.
 • Voorschotten op sociale uitkeringen

  Indien u een aanvraag indient voor een sociale uitkering waarop u recht hebt, kan de behandeling van deze aanvraag veel tijd in beslag nemen. U zult dus niet meteen het bedrag ontvangen. Het OCMW kan u een voorschot verlenen.

  Voorwaarden

  In principe kent het OCMW u een voorschot op sociale uitkeringen toe indien u voldoet aan 2 voorwaarden.

  Voorwaarde 1: U bent behoeftig.

  De bedoeling van een voorschot op sociale uitkeringen van het OCMW is dat u steeds kunt blijven voorzien in uw behoeften. U doet hiervoor beroep indien de behandeling van uw aanvraag voor een sociale uitkering door de bevoegde instelling te veel tijd in beslag neemt. Om aanspraak te kunnen maken op een voorschot op sociale uitkeringen van het OCMW, moet u dus behoeftig zijn.
  Het is de taak van het OCMW om te beoordelen of u behoeftig bent. Daartoe voert het centrum een sociaal onderzoek uit naar onder meer uw financiële, sociale en medische situatie.
  Het OCMW vindt dat u behoeftig bent indien u minstens één van de volgende zaken niet kunt doen:

  • een verblijfplaats vinden;
  • zich voeden;
  • zich kleden;
  • uw persoonlijke hygiëne verzorgen;
  • toegang tot gezondheidszorg krijgen.

  Voorwaarde 2: U hebt recht op een sociale uitkering.

  Om een voorschot op sociale uitkeringen van het OCMW te krijgen, moet u in principe recht hebben op een sociale uitkering.
  Het OCMW gaat samen met u na of dit het geval is en zal u helpen met de indiening van uw aanvraag voor een sociale uitkering bij de bevoegde instelling ofwel houdt het u op de hoogte van de voortgang van uw dossier bij de behandelende instelling.