Trajectbegeleiding

 • Trajectbegeleiding

  Trajectbegeleiding vanuit het OCMW is meestal een onderdeel van een integrale hulpverlening en situeert zich tevens binnen de context van armoedebestrijding.

  Trajectbegeleiding is een onderdeel van een ruimer hulpverleningsplan tussen de cliënt en zijn / haar maatschappelijk werker van de sociale dienst.

  Binnen dit hulpverleningsplan wordt de werkzoekende / cliënt doorverwezen voor de opmaak van een trajectplan op maat. Momenteel is de focus van een traject sterk gericht op het vinden van werk maar ook werken rond attitudes en competenties, opleiding en vorming kunnen een belangrijk onderdeel uitmaken van een trajectplan.

  De gehanteerde methodiek bestaat erin de cliënt via een intensief, planmatig en gefaseerd traject naar een plaats op de arbeidsmarkt te begeleiden maar we streven in feite naar een zo ruim mogelijke benadering van sociale activering ( vrijwilligerswerk, toeleiding PWA, deelname socio -culturele activiteiten,…)

  Het traject wordt steeds op maat van de cliënt uitgestippeld, rekening houdend met zijn individuele beperkingen en mogelijkheden.

  Voorwaarden

  De dienst trajectbegeleiding van het OCMW richt zich voornamelijk naar leefloongerechtigden en in het bijzonder naar specifieke doelgroepen zoals:

  • allochtonen;
  • laaggeschoolden;
  • werkzoekenden met een arbeidshandicap.

  Trajectbegeleiding kan enkel worden opgestart na voorafgaandelijke doorverwijzing via de algemene sociale dienst van het OCMW.